DIASTASIS REHAB PROGRAM PACKAGES

DIASTASIS REHAB women's program packages


  • BASIC


  • BASIC
    PLUS

  • PREMIUM

Click on one of the tabs above to view a package.

program products

basic 

DIASTASIS REHAB SPLINT® (2)

DIASTASIS REHAB
VIDEO FOR WOMEN

DIASTASIS REHAB guidebook

DIASTASIS REHAB
18-week online support

DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB TOGETHERTAPE™

DIASTASIS REHAB TOGETHERWEAR™

TANK TOP AND SPLINT

DIASTASIS REHAB TOGETHER TUMMY BOOK

DIASTASIS REHAB 

Dyna Band

DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™

Click on one of the tabs above to view a package.

$470.00 SAVE $25

FREE SHIPPING in the US

program products

basic
plus 

DIASTASIS REHAB SPLINT® (2)

DIASTASIS REHAB
VIDEO FOR WOMEN

DIASTASIS REHAB guidebook

DIASTASIS REHAB
18-week online support

DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB TOGETHERTAPE™

DIASTASIS REHAB TOGETHERtummy™

TANK TOP AND SPLINT sleepwear

DIASTASIS REHAB TOGETHERtummy™

TANK TOP AND SPLINT daywear

DIASTASIS REHAB TOGETHER TUMMY BOOK

DIASTASIS REHAB 

Dyna Band

DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™

Click on one of the tabs above to view a package.

program products

premium

DIASTASIS REHAB SPLINT® (2)

DIASTASIS REHAB
VIDEO FOR WOMEN

DIASTASIS REHAB guidebook

DIASTASIS REHAB
18-week online support

DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB TOGETHERTAPE™

DIASTASIS REHAB TOGETHERtummy™

TANK TOP AND SPLINT sleepwear

DIASTASIS REHAB TOGETHERtummy™

TANK TOP AND SPLINT daywear

DIASTASIS REHAB TOGETHER TUMMY BOOK

DIASTASIS REHAB 

Dyna Band

DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™

DIASTASIS REHAB women's program packages

program products

basic

basic plus

premium

DIASTASIS REHAB SPLINT® (2)

DIASTASIS REHAB
VIDEO FOR WOMEN

DIASTASIS REHAB guidebook

DIASTASIS REHAB
18-week online support

 DIASTASIS REHAB
CORRECTIVE CONNECTIVE TISSUE CREAM

DIASTASIS REHAB TOGETHERTAPE™

DIASTASIS REHAB TOGETHERtummy™

TANK TOP AND SPLINT

sleepwear

DIASTASIS REHAB TOGETHERtummy™

TANK TOP AND SPLINT

Daywear

DIASTASIS REHAB TOGETHER TUMMY BOOK

DIASTASIS REHAB 

Dyna Band

 DIASTASIS REHAB DIASTOMETER™